Tüzük

 

HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI KURUMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1- Merkezi Ankara’da olmak üzere “Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu” adında bilimsel bir dernek kurulmuştur. Derneğin şubesi yoktur. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açıp, temsilci atayabilir.

Derneğin Merkezi, Aydınlıkevler Çakıltaşı Sok. No.6/12 Ankara adresindedir.

Madde 2- Derneğin amacı, Türk Halk Kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, derlemek ve değerlendirmektir. Bu amacını gerçekleştirmek için:

a) Süreli ve süresiz yayınlar yapar; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenler.

b) Bu alanda çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapar; platform oluşturur veya oluşturulan platformlara katılabilir.

c) Bakanlıkların, ilgili birimleriyle işbirliği ve yardımlaşma yapar.

ç) Türkiye içinde ve dışında, Türk Halk Kültürü ile ilgili olarak yapılan çalışmaları izler, ulusumuz için yararlı çalışma yapmış olan kişi ve kuruluşları ödüllendirir. Türkiye’deki ödül töreni, her yıl aralık ayı içerisinde yapılır.

d) Amaçların gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunur; yurt dışında temsilcilik açar; yurt dışında kurulmuş olan dernek ve kuruluşlara katılır.

Madde 3- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, halk kültürü ile ilgili çalışma yapan herkes derneğe üye olabilir.

Üyelik talebinde bulunan kişi, kendisine verilen formu doldurur; iki eski üyeye imzalatarak, Yönetim Kuruluna verir. Bu talep, 30 gün içerisinde değerlendirilerek, cevaplandırılır.

Derneğin asıl ve Onursal olmak üzere, iki tür üyesi vardır.

Tüzüğün gerektirdiği hususlara sahip olan Türk vatandaşları asıl üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için, Türkiye’de oturma izninin bulunması gerekir.

Türk halk kültürüne önemli hizmetlerde bulunan ya da derneğe maddi ve manevi katkılar sağlayan kişilere, Yönetim kurulu kararı ile “Onursal üyelik” verilebilir. Bu karar, ilk toplantıda Genel Kurula onaylattırılır.

Madde 4- Her üye yazı ile bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir. Yüklendikleri aidatı iki yazılı bildiriye rağmen ödemeyen üyeler, Dernekler Kanunu’nda yazılı suçları işleyenler, Derneğin amacına ve tüzüğe aykırı davranışları tespit edilenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkartma kararına karşı Genel Kurul’da itirazda bulunabilirler.

Madde 5- Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Madde 6- Genel Kurul;

a) Üç yılda bir ocak ayı içerisinde olağan,

b) Yönetim veya Denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

 

Madde 7- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi veya derneğin kapatılmasına ait kararlar, üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır.

 Madde 8- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Madde 9- Genel Kurul için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, vekili ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Madde 10- Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen hususlar da gündeme alınır.

Madde 11- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek organlarının seçilmesi.

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c)  Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

ç)  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d)  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

e)   Derneğin; Federasyona katılması için yetki verilmesi.

f)   Uluslararası folklor kuruluşlarına üye olunması.

g)   Uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunulması.

h)   Derneğin feshi.

i)  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 12- Yönetim Kurulu, dernek asıl üyeleri arasından ve Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilir. Kurul yedi asıl, beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu şu görevleri yerine getirir:

 a) Derneğin gelir ve gider hesaplarını mevzuata uygun bir şekilde tutar ve bütçeyi hazırlayarak, Genel Kurula sunar.

b) Genel Başkanın Ankara’da bulunmaması halinde, Derneği temsil edecek olan Başkan Yardımcısını belirler.

c) Derneğin gelir tahsili ile ilgili kişileri saptar ve bunlar için yetki belgeleri hazırlar.

ç) Dernekler Kanunu, Yönetmelik ve Dernek Tüzüğü hükümlerine göre çalışma yapar.

Madde 13- Yönetim Kurulu ilk toplantısında iş bölümü yapar. Buna göre; Bir Genel Başkan, üç Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sayman seçilir.Yönetim Kurulu bu ilk toplantısında masrafların Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman tarafından ve herhangi ikisinin imzalarıyla yapılabileceğine karar alır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.

Madde 14- Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için ve gizli oyla seçilir.

Bu kurul, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit  edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla  denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde  Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 15- Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile;

a) Divan Başkanı, yardımcısı ve yazmanları tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapıldı ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, Ankara Valiliği’ne teslim edilir.

 

Madde 16- İşletme hesabı esasına göre Dernek, Noter veya Valilik Dernekler Birimine tasdik ettirmek suretiyle şu defterleri tutmak zorundadır.

 1. Karar defteri
 2. Üye kayıt defteri
 3. Evrak kayıt defteri
 4. Demirbaş defteri
 5. İşletme hesabı defteri
 6. Alındı Belgesi kayıt defteri

Madde 17- Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Üyelerden alınacak aylık 2.50 yıllık 30.00 TL. ödenti.
 2. Yeni üyelerden alınacak 20.00 YTL giriş ödentisi.
 3. Bağışlar.

Dernek, çalışmaları ve etkinlikleri, bu gelirlerle yapacak olup; hiçbir şekilde borçlanmayacaktır. Şayet gelirler yeterli değilse, Dernek, hiçbir şekilde; herhangi bir kişi ya da kuruluşa borçlandırılmayacaktır.

Madde 18- Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Giderler ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu ve Dernekler Yönetmeliği’ndeki örneğe uygun bastırılacak Gider Makbuzu ile yapılır. Dernek adına gelir tahsili yapacak kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kişiler,  ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Valilik dernekler birimine verilmesinden itibaren tahsilat yapabileceklerdir.

Madde 19- Yönetim Kurulu gerekli görürse, çalışma alanına giren konularla ilgili kurullar kurabilir.

Madde 20- Dernek namına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapmaya Yönetim Kurulu yetkili olup, Yönetim Kurulu bu hususta Genel Başkan veya Genel Sekreteri yetkili kılar.          

Madde 21- Derneğin kapatılması halinde malları, Kızılay’a devredilir.

Madde 22- Bu tüzükte belirtilmeyen, öteki durumlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Bu kanuna göre yayımlanan Dernekler Yönetmeliği ve T.C.Devletinin öteki kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

             

Derneğin Kurucuları

 

Madde 23- Dernek Kurucuları: (x)

a) Prof.Fuat KÖPRÜLÜ/TC.uyruklu/emekli/Atatürk Bulvarı,No.331 Ankara

b) Doç.Dr.Orhan AYDIN/TC uyruklu/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Kurtuluş Dede Efendi Sok.91-12 Ankara

c) Dr.Hamit Zübeyr KOŞAY/TC Uyruklu/Etnografya Müzesi Müdürü?Bahçelievler, 39.Sok.No.3 Ankara

d) Prof.Dr.Abdülkadir İNAN/TC uyruklu /Diyanet İşleri Uzmanı / Yenişehir, Karanfil  SK.Toprakkale Apt. No.16 Ankara

e) Ahmet Adnan SAYGUN/ TC uyruklu/Konservatuvar Öğretmeni-Kompozitör/ Bahçelievler, 11.Sok. No.2 Ankara

f) M.Şakir ÜLKÜTAŞIR / TC uyruklu/ Türk Dil Kurumu Uzmanı/ Cebeci, Sosyal Apt. No.9 Ankara

g) Prof. Suut Kemal YETKİN/ TC uyruklu/İlahiyat Fakültesi/ Meşrutiyet Cad. Kondu Apt. No.59-1 Ankara

h)Halil Bedii YÖNETKEN/ TC uyruklu/ Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmeni/Yenişehir Selanik Cad. No.21-17 Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(x) Derneğin kurulduğu 15 Mart 1955 tarihindeki kurum üyelerinin unvan ve o zamanki adresleridir.)

 

 


12 Temmuz 2019, Cuma 1783 defa okundu